Výsledky vyhledávání

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
inzertního serveru Domácí realitka

ze dne 1. 11. 2017

 

TĚMITO OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI JSOU UPRAVENY NÁSLEDUJÍCÍ VZTAHY MEZI NAŠÍ SPOLEČNOSTÍ A NAŠIMI UŽIVATELI A ZÁKAZNÍKY:

 • Obecné principy fungování našich služeb
 • Způsob realizace právních služeb
 • Způsob realizace daňových služeb
 • Služba hypotečního specialisty
 • Princip fungování naší poradny
 • Jak nakládáme s osobními údaji
 • Jakým způsobem u nás můžete inzerovat

To vše je upraveno v souladu s 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

V těchto obchodních podmínkách použité pojmy mají následující význam:

 • Společnost – Vortex invest s.r.o., se sídlem: Kaprova 42/14, Praha 1 – Staré město, 110 00
 • Uživatel – osoba, která má u Společnosti zřízen uživatelský účet a která má možnost využívat jeho Služeb
 • Objednatel – osoba, která u Společnosti objedná placené služby
 • Realitní makléř – fyzická osoba poskytující realitní služby
 • Realitní subjekt – obchodní společnost nebo fyzická osoba, která poskytuje realitní služby a obchoduje s realitami
 • Advokát – osoba oprávněna poskytovat právní služby ve smyslu zákona o advokacii, jehož advokátní kancelář na základě smlouvy spolupracuje se Společností (partnerská advokátní kancelář)
 • Spotřebitel – člověk, která se Společností uzavírá smlouvu, a to mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání
 • Dotazující – osoba pokládající dotaz v sekci „poradna“

I. Obecné principy fungování našich služeb

 • Společnost Vortex invest s.r.o. provozuje a spravuje internetové stránky Domácí realitka na internetové adrese www: domacirealitka.cz, na kterých má možnost si uživatel založit svůj uživatelský účet a následně využívat služeb, které Společnost poskytuje nebo zprostředkovává. Uživatelem se rozumí osoba, která si na stránkách Společnosti založí uživatelský účet. Pokud uživatel objedná placené služby, stává se objednatelem.
 • Společnost zásadně neposkytuje a nezprostředkovává služby obchodním společnostem poskytujícím realitní služby a realitním makléřům (obchodní společnosti poskytující realitní služby a realitní makléři dále téže „Realitní subjekty“) Společnost poskytuje služby nebo jejich zprostředkování pouze fyzickým osobám, jejichž předmět podnikání není obchodování s realitami. Realitními subjekty se rozumí takové osoby, které vykonávají obchodování s realitami. Obchodování s realitami se podle těchto podmínek rozumí jakákoliv výdělečná činnost, kterou realitní subjekt dosáhne realizací nebo zprostředkování koupě, prodeje, směny, nájmu, podnájmu nemovitosti či poradenstvím v oblasti realit zisku. Za realitní subjekt se bez dalšího považují osoby, které mají v obchodním nebo živnostenském rejstříku zapsanou jako předmět podnikání jakoukoliv činnost, týkající se nemovitostí (vyjma řemeslných živností), realitním subjektem však nejsou SVJ, bytová družstva a obce. Za realitní subjekt se rovněž považují všechny osoby, které vystupují jako osoby na webových stránkách příslušných realitních kanceláří nebo realitních makléřů – v takovém případě musí uživatel prokázat, že realitním subjektem není. Realitní subjekt není oprávněn u Společnosti založit uživatelský účet, ani využívat či objednávat jakékoliv služby Společnosti – tyto aktivity jsou realitnímu subjektu zakázány, ledaže by realitní subjekt prokázal, že v daném případě nerealizuje obchodování s realitami. V případě, že by realitní subjekt tento zákaz porušil, je Společnost takovému subjektu oprávněna vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení tohoto zákazu s tím, že Společnost nadto po realitnímu subjektu může žádat i náhradu škody. V případě, že Společnost zjistí, nebo bude mít důvodné podezření, že si uživatelský účet zaregistroval realitní subjekt, je oprávněna takovému subjektu jeho uživatelský účet bez náhrady zrušit a stornovat veškeré jeho objednávky.
 • Registrace uživatele, resp. založení jeho uživatelského účtu probíhá tak, že uživatel na stránkách Společnosti vyplní povinné, popřípadě doplňkové registrační údaje. Povinnými registračními údaji jsou uživatelské jméno, heslo, jméno a příjmení, doručovací adresa, emailová adresa a telefonní číslo. Tyto údaje budou uloženy do databáze společnosti, přičemž uživatel musí při založení svého uživatelského účtu zároveň vyjádřit souhlas se zněním těchto Podmínek a se zpracováním Osobních údajů. Uživatel se zavazuje, že tyto údaje bude neprodleně aktualizovat, dojde-li k jejich změně. Tyto údaje nebudou na webových stránkách Společnosti zveřejněny, pokud k tomu uživatel nedá souhlas. Registraci uživatelského účtu je možné provést i přes Facebook. Po registraci uživatelského účtu Společnost zašle uživateli na jeho emailovou adresu potvrzení o dokončení registrace.
 • Uživatel i Společnost jsou povinni zachovávat mlčenlivost o přístupových údajích, kterými jsou uživatelské jméno k účtu a heslo k účtu. Uživatelský účet smí používat pouze uživatel, který jej zaregistroval – uživatel není oprávněn tento účet zpřístupnit nebo propůjčit třetí osobě. V případě, že uživatel přesto svůj uživatelský účet třetí osobě zpřístupní nebo propůjčí, a to i z nedbalosti, nese v takovém případě odpovědnost za případné zneužití tohoto účtu, a to včetně náhrady škody.
 • Uživatel není oprávněn zveřejňovat údaje, jejichž obsah je hanlivý, je v rozporu s právním řádem České republiky nebo v rozporu s dobrými mravy či narušující veřejný pořádek. Za zveřejněný obsah ručí pouze Uživatel. Pokud by zveřejněný obsah, který je hanlivý nebo který odporuje dobrým mravům, veřejnému pořádku, právnímu řádu České republiky nebo oprávněným zájmům Společnosti, je společnost oprávněna tento obsah smazat. V případě hrubého porušení tohoto článku VOP je Společnost oprávněna uživateli jeho účet bez dalšího zrušit.
 • Uživatel může kdykoliv zažádat Společnost, aby jeho uživatelský účet zrušila, a to mailem na adrese: info@domacirealitka.cz
 • Společnost je oprávněna uživateli jeho účet zrušit, pokud k tomuto účtu neproběhlo přihlášení více než jeden rok, nebo v případě, že dojde k závažnému porušení těchto podmínek.
 • Společnost uživatelům umožňuje využití služby inzerce, daňových služeb, poradenství v oblasti nemovitostí a zprostředkování realizace právních služeb. Právní služby realizuje některá z partnerských advokátních kanceláří. Způsob poskytování, zprostředkování a realizace služeb je upraven v těch částech těchto podmínek, které se těchto služeb týkají.
 • V případě, že Objednatel u Společnosti objedná službu, řídí se vztah Objednatele a Společnosti příslušnými ustanoveními těchto podmínek a příslušnými ustanoveními zákona.
 • V souladu se zákonem o evidenci Společnost Uživatele a Objednatele informuje, že podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 • S osobními údaji Uživatelů a Objednatelů je nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění (dále též „zoou“), nad dodržováním tohoto zákona ze strany Společnosti dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů, u kterého je Společnost registrována pod registračním číslem 00076338.
 • Uživatel je tímto srozuměn, že Společnost shromažďuje, uchovává a zpracovává jeho osobní údaje, které jí poskytl při registraci uživatelského účtu. Tyto údaje jsou Společností zpracovávány za účelem realizace práv a povinností ze smluvních vztahů a za účelem řádného fungování jeho uživatelského účtu.
 • Se zpracováním osobních údajů vyjadřuje Uživatel i Objednatel samostatný souhlas, který není součástí těchto obchodních podmínek.
 • Uživatel i Objednatel mají ve smyslu § 12 zoou právo na přístup k zpracovávaným osobním údajům týkajících se jejich osoby. Objednatel i Uživatel mají ve smyslu § 21 zoou právo požádat o vysvětlení zpracování osobních údajů, a to pro případ, kdy mají za to, že tyto informace jsou zpracovávány v rozporu se zákonem a požadovat po společnosti nápravu.
 • Uživatel i Objednatel je srozuměn a souhlasí s tím, že Společnost může jeho poskytnuté osobní údaje poskytnout jinému správci za účelem nabízení obchodu nebo služeb, avšak pouze souladu s § 5 odst. 6 zoou. Uživatel i Objednatel tento souhlas může vyloučit, a to buď písemně na adrese sídla Společnosti, nebo mailem na adrese: info@domacirealitka.cz. Uživatel i Objednatel bere na vědomí, že jeho osobní údaje mohou být poskytnuty osobám poskytujícím platební styk nebo poskytujícím mu služby, jako zpracovatelům, avšak pouze za účelem realizace práv v povinnosti vzniklých na základě objednání objednatele.
 • Uživatel i Objednatel souhlasí s tím, že jim Společnost může zasílat obchodní sdělení, které souvisejí s jejími službami. Uživatel i Objednatel mohou tento souhlas kdykoli odvolat, a to písemně na adrese sídla Společnosti nebo prostřednictvím odkazu uvedeného na konci obchodního sdělení, nebo emailem na adrese: info@domacirealitka.cz.
 • Společnost si za účelem zkvalitňování služeb vyhrazuje právo Uživatelům nezasílat zprávy nevyžádané, hanlivé, narušující veřejný pořádek, dobré mravy, právní řád České republiky nebo narušující oprávněné zájmy Společnosti. Uživatel i Objednatel bere na vědomí a souhlasí, že ze strany Společnosti jsou zaznamenávány a archivovány zprávy zasílané mezi jednotlivými Uživateli. Tyto údaje jsou archivovány podobu 18 měsíců nebo déle, pakliže ohledně obsahu těchto zpráv bude vedeno řízení před orgánem veřejné moci.
 • Co se platebních podmínek týče, placené služby hradí Objednatel bezhotovostním převodem – pokud je Objednateli přidělen pro platbu variabilní symbol platby, je při úhradě platby tento symbol za účelem identifikace platby uvést. Závazek uhradit cenu služby je splněn připsáním plné výše ceny této služby na účet Společnosti.
 • Pokud je na některé služby Společností poskytována sleva, nelze tyto slevy kombinovat.
 • Objedná-li Uživatel u Společnosti služby a je-li na základě této objednávky uzavřena Smlouva, může Uživatel od této smlouvy odstoupit, a to ze zákonem a těmito podmínkami specifikovaných důvodů. Je-li uživatel spotřebitel, může od Smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dní i bez udání důvodu.
 • Objedná-li Uživatel u Společnosti služby a je-li na základě této objednávky uzavřena Smlouva, spotřebitel výslovně souhlasí s plněním Smlouvy před uplynutím lhůty k odstoupení od smlouvy dle § 1829 občanského zákoníku. Je-li taková smlouva smlouvou o poskytování služeb spotřebitel bere na vědomí, že dle § 1837 písm. a) občanského zákoníku nemá právo na odstoupení od smlouvy, pokud dal předchozí výslovný souhlas s plněním před uplynutím lhůty k odstoupení dle čl. I 21 této smlouvy, resp. dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku.
 • Objedná-li Uživatel u Společnosti služby a je-li na základě této objednávky uzavřena Smlouva a uživatel od této služby odstoupí a s tímto odstoupením je spojena povinnost vrátit Objednateli částku uhrazené služeb, vrátí je Společnost stejným způsobem, jakým tyto prostředky obdržela, a to ve lhůtě 14 dní od platného od platného odstoupení od smlouvy.
 • Pro odstoupení od Smlouvy může Uživatel nebo Objednatel, který je stranou této smlouvy a je zároveň spotřebitel využít vzorový formulář tvořící přílohu těchto Obchodních podmínek. Odstoupení je třeba provést písemně zasláním do sídla Společnosti, nebo odesláním formuláře na email: info@domacirealitka.cz, Přijetí tohoto formuláře bude spotřebiteli Společností bezprostředně potvrzeno na emailovou adresu, kterou má uvedenou ve svém profilu.

 

II. Způsob realizace právních služeb

 

 • Společnost není ze zákona oprávněna samostatně poskytovat právní služby, právní služby jsou tak vůči uživateli realizovány zprostředkováním služeb partnerské advokátní kanceláře. Rozhodne-li se Uživatel využít právních služeb, považuje se za Objednatele těchto služeb a je vázán těmito obchodními podmínkami. Objednatelem dle těchto obchodních podmínek se rozumí i osoba, která nemá u Společnosti zaregistrován uživatelský účet, a která služby u Společnosti způsobem uvedených v čl. II 4 objedná.
 • Právní služby Objednatel objedná na webových stránkách Společnosti v sekci „Služby“.
 • Za účelem realizace právních služeb se Společnost zavazuje uzavřít s partnerskou advokátní kanceláří Smlouvu o zajišťování právních služeb pro Objednatele. Rozsah právních služeb bude spočívat v balíčku právních služeb nabízených Společností a vybraných Objednatelem.
 • Balíčkem právních služeb se rozumí soubor právních služeb jejichž obsah je definovaný na webových stránkách Společnosti nebo jehož obsah na základě poptávky uživatele Společnost uživateli sdělí. Ceny u jednotlivých balíčků jsou uvedeny s DPH a v rozsahu toho kterého baličku jsou konečné. Společnost však může na základě poptávky uživatele uzavřít Smlouvu o zajišťování právních služeb s individuálně určenými podmínkami.
 • Objednání a následný proces schválení Objednatelovy objednávky probíhá takto: Objednatel sdělí svou poptávku po balíčku nabízených právních služeb Společnosti následujícím způsobem:
  1/ na webové adrese: domacirealitka.cz v sekci služby elektronicky odpoví na poptávkový formulář,
  2/ elektronicky kontaktuje administrátora webu prostřednictvím emailu: sluzby@domacirealitka.cz,
  3/ objedná službu telefonicky na čísle 737 071 328
 • Společnost Objednatele buď mailem nebo telefonicky kontaktuje, seznámí se s podrobnostmi jeho poptávky a následně Objednatele seznámí s možností využít konkrétní balíčky právních služeb a zašle mu tyto obchodní podmínky a cenový rozsah požadovaných právních služeb – v uvedeném případě se nejedná o nabídku ve smyslu § 1791 an. občanského zákoníku.
 • Objednatel na základě této nabídky provede prostřednictvím emailu závaznou objednávku balíčku právních služeb, který si zvolil.
 • Společnost bez zbytečného odkladu Objednateli jeho objednávku potvrdí, a to na email, ze kterého objednatel objednávku odeslal, popřípadě Společnost objednávku potvrdí jiným způsobem, který ji Objednatel sdělil.
 • Smlouva o zajišťování právních služeb je uzavřena teprve zaplacením ceny právních služeb, a to teprve tehdy, kdy je tato částka ceny připsána na účet Společnosti.
 • Společnost je do čtyřech pracovních dnů povinna uzavřít s partnerskou advokátní kanceláří Smlouvu o zajišťování právních služeb a poté bez zbytečného odkladu Objednateli sdělit na jeho emailovou adresu sdělit identifikační údaje advokáta, který bude právní službu poskytovat. Vybraný advokát pak do dvou pracovních od tohoto sdělení objednatele kontaktuje, za účelem získání generálií účastníků smlouvy a zjištění relevantních informací, bez kterých není možné objednanou smlouvu/smlouvy sestavit.
 • Společnost neodpovídá za způsob a kvalitu plnění Smlouvy o poskytování právních služeb vybraným advokátem – Objednatel a vybraný advokát jsou od okamžiku sdělení dle čl. II. 6 v přímém smluvním vztahu a Objednatel tak má vůči advokátovi veškerá práva a povinnost z tohoto smluvního vztahu plynoucí, včetně práva z plnění, které nebylo poskytnuto řádně a včas, nebo bylo poskytnuto vadně. Vadné plnění však není takové plnění, které bylo realizováno na základě chybných nebo nepravdivých údajů poskytnutých advokátovi nebo údajů, které Objednatel nedodal, ačkoliv jej advokát o jejich dodání požádal. Práva z vadného plnění je Objednatel oprávněn uplatňovat u Společnosti, stejně tak je u Společnosti oprávněn nárokovat právo na vrácení zaplacené ceny právních služeb. V ostatních věcech ohledně práv z vadného plnění se práva a povinnosti smluvních stran řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku (zejména pak § 1914 – § 1925) popřípadě dalšími platnými právními předpisy.
 • Pokud Objednatel od Smlouvy o poskytování právních služeb odstoupí a s tímto dostoupením je spojena povinnost vrátit Objednateli částku uhrazené ceny právních služeb, vrátí je Společnost stejným způsobem, jakým tyto prostředky obdržela.

 

III. Způsob realizace daňových služeb

 • Daňové služby jsou realizovány prostřednictvím spolupráce s daňovým poradcem, který je členem Komory daňových poradců, který za řádné a včasné plnění těchto služeb ručí. Rozhodne-li se Uživatel využít daňových služeb, považuje se za Objednatele těchto služeb a je vázán těmito obchodními podmínkami. Objednatelem dle těchto obchodních podmínek se rozumí i osoba, která nemá u Společnosti zaregistrován uživatelský účet, a která služby u Společnosti způsobem uvedených v čl. III 4 objedná.
 • Daňové služby objednatel objedná na webových stránkách Společnosti v sekci „Služby“.
 • Za účelem realizace daňových služeb se Společnost zavazuje uzavřít s příslušným daňovým poradcem Smlouvu o zajišťování daňových služeb pro objednatele. Rozsah daňových služeb bude spočívat v balíčku daňových služeb nabízených Společností a vybraných Objednatelem.
 • Balíčkem daňových služeb se rozumí soubor daňových služeb jejichž obsah je definovaný na webových stránkách Společnosti nebo jehož obsah na základě poptávky Objednatele Společnost Objednateli sdělí. Ceny u jednotlivých balíčků jsou uvedeny s DPH a v rozsahu toho kterého baličku jsou konečné. Společnost však může na základě poptávky Objednatele uzavřít Smlouvu o zajišťování daňových služeb s individuálně určenými podmínkami.
 • Objednání a následný proces schválení Objednatelovi objednávky probíhá takto:
 • Objednatel sdělí svou poptávku po balíčku nabízených daňových služeb Společnosti následujícím způsobem:
  1/ na webové adrese: domacirealitka.cz v sekci služby elektronicky odpoví na poptávkový formulář
  2/ kontaktuje administrátora webu prostřednictvím emailu: sluzby@domacirealitka.cz
  3/ objedná službu telefonicky na čísle 737 071 328.
 • Společnost Objednatele buď mailem nebo telefonicky kontaktuje, seznámí se s podrobnostmi jeho poptávky a následně Objednatele seznámí s možností využít konkrétní balíčky daňových služeb a zašle mu tyto obchodní podmínky a cenový rozsah požadovaných daňových služeb – v uvedeném případě se nejedná o nabídku ve smyslu § 1791 an. občanského zákoníku.
  Objednatel na základě této nabídky provede prostřednictvím emailu závaznou objednávku balíčku daňových služeb, který si zvolil.
 • Společnost bez zbytečného odkladu objednateli jeho objednávku potvrdí, a to na email, ze kterého Objednatel objednávku odeslal, popřípadě Společnost objednávku potvrdí jiným způsobem, který mu Objednatel sdělil.
  Smlouva o zajišťování daňových služeb je uzavřena teprve zaplacením ceny daňových služeb, a to teprve tehdy, kdy je tato částka ceny připsána na účet Společnosti.
 • Společnost je do čtyřech pracovních dnů povinna uzavřít s příslušným daňovým poradcem Smlouvu o poskytování daňových služeb a poté bez zbytečného odkladu objednateli sdělit na jeho emailovou adresu identifikační údaje daňového poradce, který bude daňovou službu poskytovat. Vybraný daňový poradce pak do dvou pracovních dní od tohoto sdělení objednatele kontaktuje, za účelem získání všech potřebných údajů nutných k tomu, aby mohl plnění ze Smlouvy o poskytování daňových služeb realizovat.
 • Společnost neodpovídá za způsob a kvalitu plnění Smlouvy o poskytování daňových služeb vybraným daňovým poradcem – Objednatel a vybraný daňový poradce jsou od okamžiku sdělení dle čl. III. 6 v přímém smluvním vztahu a Objednatel má tak veškerá práva a povinnost z tohoto smluvního vztahu plynoucí, včetně práva z plnění, které nebylo poskytnuto řádně a včas, nebo bylo poskytnuto vadně. Vadné plnění však není takové plnění, které bylo realizováno na základě chybných nebo nepravdivých údajů poskytnutých daňovému poradci nebo údajů, které Objednatel nedodal, ačkoliv jej daňový poradce o jejich dodání požádal. Práva z vadného plnění je Objednatel oprávněn uplatňovat u Společnosti, stejně tak je u Společnosti oprávněn nárokovat právo na vrácení zaplacené ceny daňových služeb. V ostatních věcech ohledně práv z vadného plnění se práva a povinnosti smluvních stran řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku (zejména pak § 1914 – § 1925) popřípadě dalšími platnými právními předpisy.
 • Pokud objednatel od Smlouvy o zajišťování daňových služeb odstoupí a s tímto dostoupením je spojena povinnost vrátit Objednateli částku uhrazené ceny daňových služeb, vrátí je Společnost stejným způsobem, jakým tyto prostředky obdržela.

 

IV. Služby hypotečního poradce

 

 • Služby hypotečního poradce jsou zájemci poskytovány zdarma, a to v rozsahu uvedeném na webových stránkách Společnosti v sekci služby.
 • Další služby hypotéčního poradce jsou poskytovány přímo tímto poradcem zcela nezávisle na službách Společnosti. Cenové ujednání jakož i další podmínky vztahu se řídí podmínkami hypotéčního poradce, příslušnými zákonnými úpravami a jsou součástí případné dohody mezi zájemcem o služby hypotéčního poradce a hypotéčním poradcem.
 • Služba hypotéčního poradce v širším rozsahu, než který je uveden na webových stránkách společnosti v sekci služby, je službou poskytovanou třetí stranou a Společnost za ně nenese odpovědnost v žádném rozsahu.

 

V. Princip fungování poradny

 • Společnost není oprávněna poskytovat právní služby, avšak odpovědi na došlé dotazy může s advokáty konzultovat.
 • Dotazující bere na vědomí, že odpověďmi na jeho otázky Společnost nerealizuje právní poradenství.
 • Odpovědi Společnosti vycházejí z dotazujícím uvedených údajů, které Společnost nemá možnost ověřit, dotazující tak bere na vědomí nutnost popsat situaci věcně, přesně a takovým způsobem, aby objektivně vyjadřovala skutkový stav.
 • Na zveřejnění dotazu není právní nárok. Dotazující souhlasí s tím, že Společnost může jeho dotaz zkrátit nebo patřičným způsobem upravit tak, aby nebyl narušen obsah dotazu.
 • Na zodpovězení dotazu není právní nárok. Byť by byl dotaz zodpovězen ve spolupráci s advokátem, nejde o právní poradenství, ale pouze o poskytnutí základní, orientační informace o problému. Zodpovězení dotazu nemůže nahradit advokátní právní poradu Společnost ani případně spolupracující advokát tak nezodpovídají za následné kroky, které Dotazující učiní.
 • Společnost vyřizuje přednostně dotazy, které vnímá jako akutní, a to pouze z oblasti práva nemovitostí, nemovitostního daňového poradenství a z oblasti hypotéčního poradenství. Dotazy týkajících se jiných oblastní práva nebo jiných, než nemovitostních daní Společnost nezveřejňuje ani nezodpovídá. Stejně tak Společnost nezveřejňuje ani nezodpovídá dotazy směřující k návodu, jak porušovat nebo obcházet zákony.
 • V případě, že Společnost vyhodnotí dotaz jako dotaz, který by měl zodpovědět advokát, je oprávněna předat emailový kontakt Dotazujícího advokátovi, s čímž, Dotazovatel vyjadřuje souhlas. Dotazovatel bere na vědomí, že vzhledem k tomu, že v takovém případě se jedná o právní poradnu, jejíž obslužnost vyřizují profesionálové, lze očekávat, že poté, co advokát osloví dotazovatele s nabídkou pomoci, bude také požadovat odměnu za svojí práci. Dotazovatel však není k využití služeb advokáta žádným způsobem vázán a je na jeho rozhodnutí, zda služeb advokáta, který ho osloví, využijete nebo nevyužije.

 

VI. Podmínky inzerce

 • Uživatel má možnost zdarma na webových stránkách Společnosti prezentovat svůj inzerát. Pokud Uživatel tuto možnost využije, platí, že se Společností uzavřel Smlouvou o inzerci.
 • Pod pojmem inzerát se rozumí Uživatelova poptávka nebo nabídka prodeje, koupě nebo pronájmu nemovitosti, která je určena pro zveřejnění na webových stránkách Společnosti.
 • Smlouva o inzerci je uzavřena okamžikem zveřejnění inzerátu na webových stránkách Společnosti.
 • Uživatel je povinen na webových stránkách Společnosti inzerovat pouze údaje pravdivé a aktuální – pro případ, že by u nabízené nemovitosti došlo k nějaké změně, je povinen svůj inzerát aktualizovat. Uživatel může i bez dalšího svůj inzerát průběžně editovat. Společnost neručí za správnost a pravdivost informací uvedených v inzerátu Uživatele, tuto odpovědnost nese výhradně Uživatel.
 • Uživatel je srozuměn a souhlasí s tím, že údaje o jím inzerované nemovitosti jsou zpřístupněny všem uživatelům internetu. Uživatel souhlasí s tím, že jím inzerované nemovitosti mohou být rovněž zveřejněny v rámci reklamní propagace Společnosti v reklamních a jiných sděleních.
 • Uživatel nesmí publikovat inzeráty v rámci obchodování s realitami (viz. čl. I 2 VOP), a to ani v rámci své činnosti, ani ve prospěch třetích osob. URL Uživatele v inzerátu nesmí přesměrovávat zájemce na webové stránky realitního subjektu nebo na webové stránky, jejichž obsah je v rozporu s oprávněným zájmem Společnosti, nebo je v rozporu s právním řádem České republiky, ohrožuje veřejný pořádek nebo je v rozporu s dobrými mravy. Uživatel rovněž nesmí zveřejnit inzerát, který svým obsahem odporuje oprávněnému zájmu Společnosti, s obsahem, který je v rozporu s právním řádem České republiky, ohrožuje veřejný pořádek nebo je v rozporu s dobrými mravy. Pokud uživatel některý z těchto zákazů poruší, je společnost uživateli oprávněna vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení tohoto zákazu s tím, že Společnost nadto po uživateli může žádat i náhradu škody. V případě porušení některého z těchto zákazů je Společnost oprávněna daný inzerát smazat, popřípadě v případě intenzivního porušení bez náhrady přikročit ke zrušení uživatelského účtu uživatele.
 • Uživatel prohlašuje pro případ, kdy na webových stránkách Společnosti zveřejňuje materiály, které jsou předmětem duševního vlastnictví, že je vlastníkem těchto práv, případě že je vykonavatelem těchto práv a že je oprávněn zveřejněním na webových stránkách Společnosti tato práva vykonávat a že Společnosti uděluje licenci, která je bezúplatná. V případě, že uživatel na webu Společnosti zveřejňuje obsah, který je předmětem práv z duševního vlastnictví, uděluje Společnosti souhlas k výkonu těchto práv v rozsahu nezbytném pro plnění smlouvy o inzerci a pro reklamní účely Společnosti.

 

VII. Závěrečná ustanovení

 

 • Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smluvních vztahů mezi Společností a Uživatelem nebo Objednatelem, a jsou nedílnou součástí všech smluv, které uživatel nebo objednatel se Společností uzavře.
 • Smlouvy, které Uživatel nebo Objednatel se Společností uzavře lze měnit pouze písemnými, číslovanými dodatky.
 • Smlouvy, které Uživatel nebo Objednatel se Společností uzavře jsou uzavírány v jazyce českém, smlouvy budou uloženy u Společnosti a uživateli nebo objednateli k nim Společnost na základě žádosti zaslanou na adresu: sluzby@domacirealitka.cz, umožní přístup.
 • Právní vztahy mezi Společností, Uživatelem nebo Objednatelem se řídí těmito podmínkami a platnými právními předpisy České republiky českým právem.
 • Společnost není vázána žádným kodexem, jak jej definuje § 1186 odst. 1, písm. e) občanského zákoníku.
 • V případě, že dojde mezi Společností a Uživatelem který je spotřebitelem nebo Objednatelem, který je spotřebitelem ke sporu, má spotřebitel práva na mimosoudní řešení sporu, a to dle zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. V takovém případě, je spotřebitel oprávněn podat k České obchodní inspekci žádost. Podrobnosti tohoto postupu jsou uvedeny na webových stránkách České obchodní inspekce dostupné z tohoto odkazu.: https://www.coi.cz/
 • Případné soudní spory budou řešeny obecnými soudy příslušnými dle těch kterých ustanovení občanského soudního řádu.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 11. 2017

 

Kontaktní údaje:
www: domacirealitka.cz
sídlo společnosti: Vortex invest s.r.o., Kaprova 42/14, Praha 1 – Staré Město, 110 00
adresa pro doručování: Vortex invest s.r.o., Kaprova 42/14, Praha 1 – Staré Město, 110 00
IČO: 06590551
adresa elektronické pošty: info@domacirealitka.cz
telefon: +420 737 071 328

 

PŘÍLOHA: Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Oznámení o odstoupení od smlouvy

……………….
………………
………………..
IČ: ………….
e-mail: ……………

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o poskytnutí těchto služeb (*)

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů:

Adresa spotřebitele/spotřebitelů:

Druhu smlouvy

Datum objednání (*)/datum obdržení (*):

Místo a datum podpisu:

Podpis spotřebitele/spotřebitelů je-li formulář zasílán v listinné podobě

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.